Elektroprivreda BiH: Javni poziv za kupovinu zemljišta

Na osnovu Odluke o investicionom ulaganju u kupovinu zemljišta za potrebe PJD Tešanj, Podružnice “Elektrodistribucije” Zenica,broj: U-01-15572/19-245./13. od 21.05.2019. godine i Odluke o pokretanju postupka nabavke/kupovine zemljišta za potrebe izgradnje poslovne zgrade PJD Tešanj, Podružnice “Elektrodistribucije” Zenica,broj: 03-6-503-10033/2019 od 05.06.2019. godine, JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica “Elektrodistribucija” Zenica objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za kupovinugrađevinskog zemljišta za  izgradnju poslovnogobjektaza potrebe Podružnice “Elektrodistribucije” Zenica, PJD Tešanj

 

I Predmet poziva

 

JP EPBiH d.d. – Sarajevo, Podružnica “Elektrodistribucija” Zenica,poziva sva zainteresovana pravna i fizička lica da dostave podatke o raspoloživosti i vlasništvu na građevinskom zemljištu za potrebe izgradnje poslovnog objekta na području općine Tešanj, u svrhu moguće kupoprodaje sa sljedećim karakteristikama:

 

 • građevinsko zemljište površine od 2000m² do 5000 m².

 

II Uslovi za predmetnu nekretninu

 

 • Zemljište treba da se nalazi na području općine Tešanj i to u dijelu označenom na situaciji koja je prilog ovog Javnog poziva i koja će biti dostupna za uvid na oglasnoj ploči Općine Tešanj, kao i u poslovnim prostorijama Podružnice “Elektrodistribucije” Zenica, Poslovne jednice distribucije Tešanj;
 • Riješeni imovinsko-pravni odnosi, odnosno da je građevinsko zemljište u vlasništvu ponuđača (fizičkih ili pravnih lica),odnosno grupe ponuđača čija zemljišta čine jednu građevinsku cjelinu koja prelazi  površinu od 2000 m2 ;
 • Postojanje direktnog pristupa sa javnog puta;
 • Da je regulacionim planom općine Tešanj na predmetnom zemljištu dozvoljena gradnja i da postoji mogućnost obezbjeđenja potrebnog nivoa infrastrukturne opremljenosti (priključci za električnu energiju, vodovod i kanalizaciju, grijanje i drugo);

 

III Pravo sudjelovanja

 

 • Pravo sudjelovanja po ovom Javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove iz Javnog poziva.

 

IV Dokumentacija 

 

Informacije, odnosno podaci o zemljištu, dostavljaju se u pismenom obliku, a treba da sadrže:

 • Naziv/prezime, ime i sjedište/adresa vlasnika/ kontakt telefon, te adresa/lokacija zemljišta,
 • Kraći opis zemljišta,
 • ZK izvadak – ovjerena kopija ili original (ne stariji od 30 dana),
 • Posjedovni list – ovjerena kopija ili original (ne stariji od 30 dana),
 • Kopija katastarskog plana sa oznakom zemljišta ( ne stariji od 30 dana),
 • Izvod iz regulacionog plana o opredijeljenosti zemljišta namjeni,
 • Uvjerenje – Potvrda nadležne poreske uprave da vlasnik nema dospjelih i neizmirenih obaveza (ne starije od 30 dana).

 

Pored navedene dokumentacije, ukoliko je vlasnik nekretnine:

 

 1. a)      FIZIČKO LICE, potrebno je dostaviti i

-          Ovjerenu kopiju lične karte,

 1. b)      PRAVNO LICE, potrebno je dostaviti i :

-          Izvod iz sudskog registra ili ekvivalent dokumenta koji izdaje nadležni sudski ili drugi organ, ne

stariji od 3 mjeseca (original ili ovjerena kopija);

-          Dokaz – Potvrdu od poslovne banke da račun ponuđača nije blokiran,

-          Ovjerenu kopiju uvjerenja o poreznoj registraciji i ovjerenu kopiju o registraciji obveznika poreza

na dodanu vrijednost (ukoliko je isti u sistemu PDV-a)

 

V Podnošenje dokumentacije

 

Ponudu u zatvorenoj koverti sa gore traženim informacijama, uz priloženu dokumentaciju, sa naznakom: “DOSTAVA PONUDE ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA“ po Javnom pozivu za prikupljanje ponuda za kupovinu građevinskog zemljišta za izgradnju poslovnog  objekta za potrebe Podružnice “Elektrodistribucije” Zenica, PJD Tešanj, i sa naznakom NE OTVARATI, dostaviti poštom ili na protokol, na adresu Podružnica “Elektrodistribucija” Zenica, Safvet bega Bašagića 6, 72000 Zenica.Rok za dostavu ponuda je 31.07.2019. godine.

 

VI Dodatne informacije

 

JP EPBiH d.d. – Sarajevo, Podružnica “Elektrodistribucija” Zenica zadržava pravo da koristi prikupljene informacije isključivo u svrhu daljeg postupka kupovine, te zadržava pravo traženja na uvid dodatne dokumentacije, provjeru iste ili eventualno dodatna pojašnjenja.

 

Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti na brojeve telefona: 032 665 202, PJD Tešanj i 032 449 695, Služba za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

 

ocijeni
(1 glas)

 

 

Aplikacije (uskoro)

Kontakti

Redakcija
t: +387 32 664 221
e: info@antena-radio.ba
Studio
t: +387 32 667 591
t: +387 32 667 592
e: antena.radio.jelah@gmail.com

Pronađite nas na:

 

Pošalji vijest

Pošalji vijest, fotografiju ili video na Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.