ŠTA POSLODAVCI OČEKUJU OD ZAKONODAVNE I IZVRŠNE VLASTI U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTOTNU

Na  sjednici  Upravnog  odbora  Grupacije  poslodavaca  Zeničko-dobojskog  kantona,  održane 06.12.2018., donesen je zaključak da se zatraži sastanak sa predstavnicima političkih partija koji, voljom birača, imaju zastupnike u Skupštini ZDK.

Cilj organiziranja ovih sastanaka jeste da predstavnike političkih partija te novoizabrane zastupnike upoznamo sa problematikom sa kojom se, u svojem poslovanju, susreću poslodavci koji djeluju na području ZDK. Zbog toga, definirani su određeni zahtjevi poslodavaca za koje očekujemo da budu prioritet u radu novoizabranih zastupnika u Skupštini ZDK a koji se ogledaju u slijedećem:

 

  1. 1. RASTEREĆENJE PRIVREDE U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU
  2. a) Smanjenje parafiskalnih nameta

 

Dugi niz  godina  poslodavci ukazuju  na  veliki broj  parafiskalnih  nameta  koji se  uvode  svim privrednim subjektima a koji po našem mišljenju, kao takvi, nemaju nikakvo opravdanje. Naime, način obračuna i visina pojedinih parafiskalnih nameta znatno opterećuje poslovanje velikog broja privrednih subjekata. Zbog toga, poslodavci traže se u prioritet plana aktivnosti novoizabrane Vade i Skupštine nađu slijedeći zakoni:

 

ü  Zakon o šumama - osigurati domaćim prerađivačima sirovinu, spriječiti izvoz trupaca

kao i nižih oblika prerađevina;

ü  Zakon o turizmu – spriječiti uvođenje novih parafiskalnih nameta;

ü  Zakon  o  administrativnim  taksama  -  uvođenje  administrativnih  taksenih  markica  i smanjenje visine naknade za kantonalne administrativne takse;

ü  Zakon o sudskim taksama  – uvođenje taksenih markica i smanjenje visine naknade za

sudske takse;

ü  Zakon  o  komunalnim  taksama  -  smanjenje  i  ujednačavanje  općinskih  komunalnih

naknada za istaknutu firmu;

ü  Zakon o komunalnim djelatnostima   – izmjena načina obračuna i visine naknade za

odvoza otpada kao i rješavanje zbrinjavanja opasnog otpada;

ü  Zakon  o  prostornom  uređenju  -  smanjenje  naknada  po  osnovu tehničkog  pregleda građevina kao i obaveznost poštivanja rokova od kantonalnih organa;

ü  Zakon   o   poljoprivrednom   zemljištu   –   izmjena   procedure   promjene   namjene

poljoprivrednog zemljišta;

 

ü  Pravilnik o načinu formiranja Komisije za tehnički pregled građevina  – izmjena uslova i

načina formiranja Komisije kao i obaveznost poštivanja rokova.

Poslodavci smatraju da, skoro svi nivoi vlasti od općina, kantona, Federacije do državnog nivoa, u nemogućnosti da kroz fiskalne sisteme obezbjede potrebna sredstva za finansiranje, po nama, nepotrebnih troškova olako posežu za donošenje propisa kojima, kroz parafiskalne namete, na

„mala vrata“ dodatno opterećuju rad privrednih subjekata.

U cilju stvaranja boljih uslova za nove investicije a time i novo zapošljavanje poslodavci traže preispitivanje svih zakonskih i podzakonskih akata koja reguliraju materiju parafiskalnih nameta i  njihovu  izmjenu  odnosno  stavljanje  izvan  snage.  Također,  tražimo  da  se,  za  bilo  kakvo

uvođenje novih nameta, prethodno, zatraži mišljenje i stav Grupacije poslodavaca ZDK te u

cijelosti uvaži njihov stav.

 

 b ) Uvođenje poreznih  olakšica

Dugi  niz  godina,  dogovorom  nadležnih  institucija  Federacije  i  kantona,  primjenjivane  su zakonske olakšice kroz neoporezivost dobiti kompanijama koje su izvozile proizvode ili usluge kao one koje su svoju dobit ulagali u nove pogone ili sredstva rada. Međutim, novim Zakonom o porezu na dobit FBiH ukinute su ove poreske olakšice uz obrazloženje da će se donijeti novi Zakon kojim će se obezbjediti stimulacije za izvozno orijentirane kompanije.

Imajući u vidu da, najveći dio prihoda po osnovu poreza na dobit pripada kantonima na čijem

teritoriju su registrirani privredni subjekti, očekujemo da Vlada i Skupština  ZDK, u kratkom vremenskom periodu, u saradnji sa poslodavcima izradi i donese zakonsko rješenje o stimulacijama za poslodavce koji izvoze, reinvestiraju i zapošljavaju nove radnike.

 

  1. 2. POBOLJŠANJE POSLOVNOG AMBIJENTA U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU

Grad Zenica i Zeničko-dobojski kanton, kao privredni centar države Bosne i Hercegovine, treba biti predvodnik u svim segmentima a posebice u povoljnom poslovnom ambijentu koji privlači investitore. Zbog toga očekujemo da se poduzmu mjere koje podrazumjevaju:

ü  Osnivanje  poslovnih  zona  i  njihovo  finansiranje  radi  podrške  otpočinjanju  i  razvoju

biznisa;

ü  Preispitivanje statusa i ovlasti javnih komunalnih preduzeća i visine naknada koje ista utvrđuju;

ü  Pojednostavljenje i ubrzavanje procedure za dobijanje  svih vrsta saglasnosti i dozvola za

gradnju u ZDK;

ü  Podršku izmjenama Zakona o javnim nabavkama (poboljšanje postupka javnih nabavki u

pogledu tenderske dokumentacije);

ü  Podršku uvođenje povlaštene stope doprinosa za izvoznike;

ü  Podrška izmjena Zakona PIO/MIO (mogućnost zasnivanja radnog odnosa za osobe koje

su ostvarile uslove za penziju);

ü  Dosljednu i upornu borbu protiv svih oblika korupcije u organima i institucijama ZDK;

ü  Podršku aktivnostima koje omogućavaju korištenje predpristupnih fondova EU.

 

 3. UČEŠĆE GRUPACIJE POSLODAVACA ZDK U SVIM FAZAMA IZRADE I DONOŠENJA ZAKONA

Grupacija poslodavaca ZDK ima obavezu da uzme učešće i dā puni doprinos u izradi i donošenju pravne regulative u ZDK. Iz tih razloga traži da se izvrši izmjena određenih akata Skupštine i Vlade ZDK s ciljem omogućavanja predstavnicima Grupacije poslodavaca ZDK da, prilikom izrade i rasprave o zakonima koji se tiču poslodavaca, učestvuju u radu organa i komisija ZDK.

U cilju omogućavanja naprijed navedenog smatramo da je potrebno izvršiti izmjene određenih akata kao što su:

ü  Izmjene i dopune Poslovnika Vlade ZDK;

ü  Izmjene i dopune Poslovnika Skupštine ZDK;

ü  Donošenje Uredbe o procjeni uticaja propisa;

ü  Formiranje koordinacionog tijela za parafiskalne namete u ZDK.

  1. 4. DONOŠENJE NOVIH ILI IZMJENA POSTOJEĆIH ZAKONA U ZDK

Na nivou ZDK, neki zakoni se nalaze   u proceduri, ili su usvojeni na brzinu sa nekim surogat rjesenjima te ih je potrebno redizajnirati i prilagoditi stvarnim potrebama. Ti zakoni imaju veliko značenja za rad poslodavaca i iz tih razloga neophodno je iste, bez odlaganja i u kratkom vremenskom periodu, preispitati, doraditi i staviti u Skupštinsku proceduru. Navodimo neke od tih zakona:

ü  Zakon o obrazovanju odraslih;

ü  Zakon o lokalnoj samoupravi;

ü  Zakon o izmjenama  dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima;

ü  Izmjene i dopune Zakona o komunalnim taksama;

ü  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama;

ü  Zakon o ugostiteljstvu;

ü  Zakon o javnom prijevozu putnika;

ü  Zakon o imovini.

 

Udruženje poslodavaca će insistirati na utvrđivanju jasnih rokova za pripremu, raspravu i donošenje navedenih zakona.

 

  1. 5. UNAPREĐENJE RADA  EKONOMSKO SOCIJALNOG VIJEĆA ZDK

Prethodnih godina, socijalni dijalog kroz učešće partnera u Ekonomsko–socijalnom vijeću ZDK, pokazao se kao dobar način usaglašavanja stavova predstavnika Vlade, sindikata i poslodavaca. Pokrenuto je mnogo inicijativa, dato kvalitetnih sugestija i prijedloga na tekstove zakonskih i podzakonskih akata, vođeno stručnih i konstruktivnih dijaloga i rasprava o zakonskim propisima od interesa za socijalne partnere. Treba nastaviti poboljšanje rada Ekonomsko-socijalnog vijeća ZDK.

 

 6. PODRŠKA   PRIJEDLOZIMA I INICIJATIVAMA KOJE   JE UPFBIH POKRENULO   NA NIVOU

FEDERACIJE BIH 

Svima je poznato da je visina opterećenja plaća radnika u FBiH među najvećim u Evropi. Zbog toga potrebno je insistirati na hitnom smanjenju doprinosa i poreza koje poslodavci i radnici moraju platiti na neto isplaćeni iznos plaće. 

Od predstavnika političkih stranaka na prostoru ZDK, a koje svoje zastupnike imaju na nivou Federacije BiH, zatražiti da podrže prijedloge i inicijative koje je Udruženje poslodavaca FbiH uputilo prema domovima Parlamenta FBiH, i to: 

ü  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju;

ü  Zakon o izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i

zapošljavanju osoba sa invaliditetom;

ü  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji;

ü  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima;

ü  Zakon o izmjeni Zakona o cestovnom prijevozu.

 

Pored naprijed navedenog, zatražiti podršku za 19 zakona koje, uz asisteciju najvećih pravnih i drugih eksperata, priprema Udruženje poslodavaca FBiH. Radi se o sljedećim zakonima:

 

ü  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju;

ü  Zakon o finansijskom poslovanju;

ü  Zakon o izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i

zapošljavanju  osoba sa invaliditetom;

 

ü  Zakon o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima;

ü  Zakon o registraciji privrednih društava;

ü  Zakon o stečaju;

ü  Zakon o zaštiti na radu;

ü  Zakon o štrajku;

ü  Zakon o mirnom rješavanju sporova;

ü  Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba;

ü  Zakon o porezu na dohodak;

ü  Zakon o doprinosima;

ü  Zakon o porezu na dobit;

ü  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji;

ü  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima;

ü  Zakon o izmjeni Zakona o cestovnom prometu;

ü  Zakon o računovodstvu i reviziji;

ü  Zakon o federalnim administrativnim taksama i Tarifi federalnih administrativnih taksi;

ü  Zakon o ESV-u.

 

Zatražiti podršku inicijativi u vezi sa PDV-om kojom se zahtjeva pomjeranje roka plaćanja na zadnji dan u mjesecu za prethodi mjesec, plaćanje PDV-a po naplati fakture za obrtnike i mala preduzeća, ukidanje prava na odbitni PDV za fakturu koja nije plaćena, te izmjena Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u.

 

I ovom prilikom će se insistirati na ukidanju parafiskalnih nameta na nivou Federacije BiH, a

posebnom:

ü  Opća vodna naknada,

ü  Obaveza notarske obrade akata za pravna lica;

ü  Naknada za vanredni prijevoz;

ü  Troškovi    poslodavaca    prilikom    ispunjavanja    uslova    za    obavljanje    vanrednog prijevoza;

ü  Obaveza ovjere i notarske ovjere dokumenata koji su potrebni za dodjelu ID broja;

ü  Obaveza polaganja stručnog ispita za konobare i recepcionare;

ü  Obaveza poslodavaca da na različit način deklariraju kozmetičke proizvode i navode rokove trajanja na proizvodima koji se plasiraju na području Federacije BiH i Republike Srpske.

 

Sve naprijed navedeno je osnova za razgovor predstavnika Grupacije poslodavaca ZDK sa odgovornim predstavnicima stranaka koje participiraju u zakonodavnoj vlasti ZDK.

 

Očekujemo da ćemo, od svih onih koji žele dobro građanima ZDK, naići na razumijevanje i podršku našim prijedlozima.

Zenica, 08.11.2018. godine

 

PREDSJEDNIK

U.O. GRUPACIJE POSLODAVACA ZDK

 

Kasim Kotorić

ocijeni
(0 glasova)

 

 

Aplikacije (uskoro)

Kontakti

Redakcija
t: +387 32 664 221
e: antena@jelah.ba
Studio
t: +387 32 667 591
t: +387 32 667 592
e: antena.radio.jelah@gmail.com

Pronađite nas na:

 

Pošalji vijest

Pošalji vijest, fotografiju ili video na Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.